Bulletin "Veterinary biotechnology"

 Veterynarna biotehnologija – Veterinary biotechnology, 2018, 32(1), 336-344 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(1)-45

DRAGUT S.S., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.STEGNIY B.T., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.BOLOTIN V.I., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.OBUKHOVSKAYA O.V.e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.KUTZENKO V.A., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. BLIZNETSOV A.G.e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.MARCHENKO N.V., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.RAMAZANOVA T.P., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

National scientific center «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine»

RAJKO D.U.e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SE RF "Markeevo" of the M.F. Ivanov Institute of livestock breeding of the steppe regions of NAAS

EPIZOOTIC FEATURES AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF ASSOCIATION OF OVINE EPIDIDYMITIS (BRUCELLA OVIS) AND CHLAMYDIOSIS INFECTION

The analysis of literature data on the epizootological features and diagnosis of ovine epididymitis (Brucella ovis) and chlamydiosis infection in sheep is carried out. The results of laboratory diagnostics of the association of this infections in the sheep farm "T" of the central-western region of Ukraine are shown. In serological, bacteriological and molecular diagnostic studies 13 samples of blood sera from the sheep number, abortion from the ewes No. 26279, pathological material from the clinically ill clogged ram No. 21116 (sex glands, liver, spleen, kidneys, inguinal lymph nodes) were examined with commercial diagnosticums. Cold CFT on the ovine epididymitis (Brucella ovis) was put according to the method of P.A. Trilenko (1976). Serodiagnosis of chlamydia was carried out in the CFT. In rose-bengal test for brucellosis all animals was seronegative. In ELISA all animals were free from antibodies to the Chlamydophila abortus. In 20% of ewes was detected seropositivity in cold CFT ovine epididymitis (Brucella ovis) and the same number only the sheep showed a dubious reaction. In rams seropositivity in the cold CFT is set at 25%, in AGID test – in 37.5% of animals. In total, 20% of the ewes and 25% of the sheep reacted positively to chlamydia in the CFT. Doubtfully reacting animals for chlamydia in 12.5% of cases were detected only among the rams. A culture of Brucella ovis was isolated from the epididymal gland of the ram No. 21116. The isolate of the pathogen was identified by the culture-morphological, tinctorial and antigenic properties. The diagnosis on the ovine epididymitis (Brucella ovis) is confirmed by the isolation and identification of the pathogen of according to the recommendations of the OIE and current documents of Ukraine. Also, the presence of the genetic material of brucella of the Brucella ovis species and Chlamydia was established in all samples (the pool of abortic organs from the ewe No. 26279, scraping from its surface and appendages of the gonads from ram № 21116) in the PCR. The conclusion is made about the need to control the epizootic situation in the sheep breeding farms of Ukraine of all forms of ownership of the Brucella ovis species and Chlamydia, which cause significant damage to sheep breeding.

Keywords: association, epizootic features, chlamydiosis infection, laboratory diagnostics, ovine epididymitis (brucella ovis).

REFERENCES

 1. Dejnesh, A.A. (1992). Epizootologiya, usovershenstvovaniye diagnostiki borby s infektsionnym epididimitom baranov v Ukraine [Epizootology, improvement of infectious epididymitis of sheep diagnostics in Ukraine]. Candidate's thesis. Kharkov. [in Russian].
 2. Obuhov, I.L., Shipulin, G.A. & Gruzdev, K.N. (1996). Molekulyarno-geneticheskiy podkhod v diagnostike khlamidiozov zhivotnykh i ptits na osnove polimeraznoy tsepnoy reaktsii [Molecular genetic approach in the diagnosis of chlamydia in animals and birds based on polymerase chain reaction]. Selskohozjajstvennaja biologia− Agricultural Biology, 4, 22–28 [in Russian].
 3. Polyanina, T.I., Saltykov, Yu.V., Zaicev, S.S., Laskavyi, V.N., Ulianova, O.V. &. Motin, V.L. (2016). Obnaruzhenie Chlamydia trachomatis u abortirovavshih ovec [Detection of Chlamydia trachomatis in aborted sheep]. Veterinariya – Veterinary Medicine, 1, 22–26 [in Russian].
 4. Bortnіchuk, V.A. & Liubetskiy, V.І. (2003). Hlamіdіoz tvarin [Chlamydia of animals]. Veterinarna medicina Ukrainy − Veterinary Medicine of Ukraine, 5, 13–15 [in Ukrainian].
 5. Medvіd, O.O. (2004). Rozpovsiudzhennia khlamidiinoi infektsii ta vyvchennia izoliativ khlamidii, vydilenykh vid ovets [Distribution of chlamydial infection and the study of Chlamydia isolates isolated from sheep]. Veterinarna medicina: Mіzhvіd. temat. nauk. zb . – Veterinary Medicine: Intervet. thematic sciences Collection, 84, 479–483 [in Ukrainian].
 6. Osipova, A.G. (2010). Porivnialnyi analiz rezultativ diahnostyky khlamidiozu u riznykh vydiv tvaryn u mezhakh Khersonskoi oblasti [Comparative analysis of the diagnostics results of chlamydia in different species of animals within the Kherson region]. Veterinarna medicina: Mіzhvіd. temat. nauk. zb. – Veterinary Medicine: Intervet. thematic sciences Collection, 93, 315–318 [in Ukrainian].
 7. Syusyukin, V.A., Obyedkov, G.A., Rovneyko, Z.P. (1986). Nekotoryye voprosy epizootologii infektsionnogo epididimita baranov v Belorussii [Some issues of epizootology of infectious epididymitis of sheep in Belarus]. Veterinarnaja nauka – proizvodstvu − Veterinary Science – for production, 24, 28–30 [in Russian].
 8. Melihov, S.V. (2000). Izucheniye assotsiativnoy khlamidioznoy i brutsellaovisnoy infektsii v plemennykh khozyaystvakh [Study of associative chlamydia and brucella infection in breeding farms]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 77, 259–263 [in Ukrainian].
 9. Baturina, O.S., Abisheva, S.K., Ahmetova, K. & Tulkibaev, K. (1976). Hlamidionositelstvo u ovec [Chlamydionic sheep]. Infekcionnye i parazitarne bolezni s.-h. zhivotnyh: Temat. sb. nauch. trudov Alma-Atinskogo ZVI.− Infectious and parasitic diseases of agricultural animals. animals: Subject. dat. sci. works of Alma-Ata ZVI., 34, 80–85 [in Russian].
 10. Khlystunov, А.G., Arakelyan, P.K. (1995). Provokatsiya skritogo nositelstva vozbuditelya pri infektsionnom epididimite baranov [Provocation of the latent sheep infection epididymitis infection]. Proceedings from Mainly scientific research on the problem of tuberculosis and brucellosis of agricultural animals. animals, prevention and organization of measures for the elimination of diseases in the region of Siberia: Nauch.-prakt. konf.(12–13 ijulja 1995 hoda) – Scientific-practical. Conf., (pp. 86–67). Novosibirsk [in Russian].
 11. Melihov, S.V. & Babkin, A.F. (2004). Geterospecifichnost vtorichnogo immunnogo otveta pri brucellaovisnoj i hlamidijnoj infekcijah u ovec [Heterospecificity of secondary immune response in brucella-lavage and chlamydial infections of sheep]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 84, 483–485 [in Ukrainian].
 12. Raiko, D.Ju. (2011). Rol seropozytyvnykh vivtsematok u epizootychnomu lantsiuhu perebihu infektsiinoho epidydymitu baraniv [The role of seropositive sheep breeders in the epizootic chain of infectious epididymitis of sheep]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 95, 258–261 [in Ukrainian].
 13. Trilenko, P.A. (1976). Brutsellez selskohozyaystvennykh zhivotnykh [Brucellosis of farm animals]. Moscow: Kolos [in Russian].
 14. Busol, V.O., Babkin, A.F. & Zhovanik, P.N. (1991). Brutsellez selskohozyaystvennykh zhivotnykh [Brucellosis of farm animals]. Kyiv: Urozhaj [in Ukrainian].
 15. Babkіn, A.F. (1997). Rezultaty vyrobnychoho vyprobuvannya reaktsiyi imunodyfuziyi dlya diahnostyky infektsiynoho epidydymitu baraniv [Results of production testing of immunodiffusion reaction for the diagnosis of infectious epididymitis of sheep]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 73, 3–6 [in Ukrainian].
 16. Babkіn, A.F., Medvіd, O.O., Raiko, D.Ju. (2009). Komplementfiksuiuchyi test u diahnostytsi infektsiinoho epidydymitu baraniv [Complement fixing test in the diagnosis of infectious epididymitis of sheep]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 92, 259–263 [in Ukrainian].
 17. Babkin, A.F., Mykhailova, S.A., Obukhivska, O.V., Blyznetsov, O.H., Honcharenko-Prokofieva, V.V. (2012). Doslidzhennia imunosrbtsii termostabilnykh i termolabilnykh antyheniv shtamiv B. ovis 67/B, 76/982, 156/7807 ta spetsyfichnoho brutselaovisnoho peroksydaznoho koniuhatu v IFA [Investigation of immunosuppression of thermostable and thermolabine antigens of B. ovis 67 / B, 76/982, 156/7807 and specific brucella peroxidase conjugate in ELISA]. Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 96, 80–82 [in Ukrainian].
 18. Stegnіy, B.T., Babkіn, A.F., Gerіlovich, A.P., Bolotіn, V.І., Raiko, D.Ju. & Simonenko, S.І. (2011). Diahnostychni aspekty i napriamky zastosuvannia polimeraznoi lantsiuhovoi reaktsii dlia vyiavlennia henomu Brucella ovis u biomateriali [Diagnostic aspects and directions of polymerase chain reaction application to detect Brucella ovis genome in biomaterial] Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 95, 78–80 [in Ukrainian].
 19. Medvіd, O.O. (2006). Rozrobka zasobiv spetsyfichnoi profilaktyky brutselaovisnoi ta khlamidiinoi infektsii [Development of means for specific prevention of brucella and chlamydial infections]. Candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
 20. Instruktsiya pro zakhody z profilaktyky ta borotby z brutselozom tvaryn [Instructions on measures for the prevention and control of brucellosis of animals] (2000). Kyiv: Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine [in Ukrainian].
 21. Babkіn, A.F. & Raiko, D.Ju. (2010). Osoblyvosti perebihu ta diahnostyky infektsiynoho epidydymitu baraniv [Peculiarities of the flow and diagnosis of fungicidal epididymitis of sheep] Veterinarna medicina – Veterinary Medicine, 93, 15–22 [in Ukrainian].
 22. Nastanova po dіagnosticі brucelozu tvarin [Guidelines for the diagnosis of brucellosis in animals] (1998). Kyiv [in Ukrainian].

Download full text in PDF