Bulletin "Veterinary biotechnology"

Veterynarna biotehnologija – Veterinary biotechnology, 2018, 32(1), 407-416 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31073/vet_biotech32(1)-54

PALIY A.P., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

National scientific center "Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine"

RODIONOVA K.O., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Luhansk National Agrarian University

DEVELOPMENT OF THE DISINFECTION REGIME OF SPECIAL VEHICLES OF MEAT PROCESSING ENTERPRISES

Aim. In the system of veterinary and sanitary measures at enterprises for the processing of herbal and animal raw materials, timely and qualitative disinfection of veterinary supervision objects (premises, equipment, transport, etc.) plays important role. The article presents the results of the identification of the sanitary and hygienic status of the vehicles, which are used for meat products transportation.

Methods. The material for the studies was a domestic preparation containing hydrogen peroxide (not less than 6,0 %), acetic acid (up to 30,0 %), peracetic acid (not less than 3,0 %), active substances, complexones, water. The object of the research was the specialized motor transport of meat processing enterprises (GAZel cameras and refrigerated containers on the MAN automobile platform) intended for transportation of meat, meat raw materials, semi-finished products and sausages. The bactericidal properties of the disinfectant were studied in accordance with the current methodological recommendations. The museum strains Bacillus alvei (strain 5), Escherichia coli (strain K 99), Salmonella Dublin (strain 41) and Staphylococcus aureus (strain 209) were used as test cultures.

Results. It has been established that the amount of MAFAnM on the chambers walls is (49,87 ± 6,52)×103 CFU/cm2. During the swab samples analysis so as to identify the presence of pathogenic microflora, there have been detected (45,1%) the Enterobacteriaceae family representatives, (6.3%) the genus Staphylococcus bacteria and (2.3%) the genus Salmonella bacteria out of 53,6% of the total swab number. The efficiency of using acid disinfectant to disinfect the vehicles of meat processing enterprises is determined. According to the results of laboratory and production tests, it has been determined that the disinfectant reflexes its bactericidal properties in relation to the test microorganism cultures (B. alvei, E. coli, S. aureus and S. Dublin) at 2,0% concentration for 15 minutes exposure. Disinfection activity in accordance to the test objects, contaminated with E. coli and S. aureus, has been observed with use the drug at 1,5% concentration for 45 minutes exposure. It has been proved that the experimental disinfectant has a deodorant property. The use of the test drug has allowed to reduce the intensity of the smelly to 0 points (94,3%), and only in rare cases (0,7%) the smelly in 1 point has been observed.

Conclusions. Microbiological research of sanitary-hygienic state of motor transport of meat processing enterprises confirms the necessity of their daily preventive disinfection. According to the results of the made research, it has been found that acid disinfectant could be used at meat enterprises with the aim to disinfect motor transport.

Keywords: vehicle, food products, disinfection, disinfectant.

REFERENCES

 1. Butko, M.P., Popov, P.A., Lemiaseva, S.V., & Onyshchenko D.A. (2017). Dezinfektsiya spetsializirovannykh transportnykh sredstv s primeneniyem preparata Anolit ANK-SUPER [Disinfection of special vehicles with the use of Anolit ANK-SUPER]. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigiyeny i ekologii – Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology, 2 (22), 31–36 [in Russian].
 2. Butko, M.P., & Popov, P.A. (2016). Tekhnologiya primeneniya ozona dlya obezzarazhivaniya transportnykh sredstv, ispol'zuyemykh dlya perevozki produktsii zhivotnogo proiskhozhdeniya [Technology of ozone application for decontamination of vehicles used to transport animal origin products]. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigiyeny i ekologii – Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology, 2 (18), 38–45 [in Russian].
 3. Butko, M.P., & Frolov, V.S. (2013). Obezzarazhivaniye stochnykh vod posle obrabotki transportnykh sredstv, ispol'zuyemykh dlya perevozki zhivotnovodcheskikh gruzov [Disinfection of sewage after processing of vehicles, which are used to ship the animal origin shipment]. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigiyeny i ekologii – Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology, 2 (10), 83–87 [in Russian].
 4. Kovalenko V.L. (2014). Metodi kontrolyu dezіnfіkuyuchix zasobіv [Control methods disinfectants]. Kyiv: Bioprom [in Ukrainian].
 5. Zakon Ukrayiny «Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchya naselennya» [Ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004–12 [in Ukrainian].
 6. Zakon Ukrayiny «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv» [Basic principles and requirements for safety and quality of food products]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97 [in Ukrainian].
 7. Kovalenko, V.L., Paliy, A.P., & Zahrebelnyi, O.V. (2017). Doslidzhennya kompleksnoyi diyi khimichnykh rechovyn dlya sanitarnoyi obrobky ustatkuvannya ta inventaryu na mʺyasopererobnykh pidpryyemstvakh [Investigation of complex action of chemicals for sanitary processing of equipment and tools at meat processing enterprises]. Vet. medytsyna: Mizhvid. tematych. nauk. zb. – Vet. medicine: Interdepartmental. thematic sciences collection, 103, 38–41 [in Ukrainian].
 8. Zavgorodnii, A.I., Stegnii, B.T., Paliy, A.P., Gorzheiev, V.M., & Smirnov, A.M. (2013). Naukovi ta praktychni aspekty dezinfektsiyi u veterynarniy medytsyni [Scientific and practical aspects of disinfection in veterinary medicine]. Kharkiv: FO Brovin O.V. [in Ukrainian].
 9. Paliy, A.P., Rodionova, K.O., & Paliy, A.P. (2016). Hihiyena ruk v praktytsi veterynarnoyi medytsyny [Hygiene of hands in the practice of veterinary medicine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya «Veterynarna medytsyna» – Visnyk of Sumy National Agrarian University. Series “Veterinary Medicine”, 11 (39), 69–74 [in Ukrainian].
 10. Paliy, A.P., Paliy, A.P., & Rodionova, Ye.A. (2017). Dezinfitsiruyushchiye sredstva v sisteme protivoepizooticheskikh meropriyatiy [Disinfectants in the system of anti-epizootic measures]. Izvestiya Velikolukskoy gos. s.-kh. akademii – Izvestiya Velikolukskaia State Agriculture Academy, 2, 24–33 [in Russian].
 11. Paliy, A.P., Paliy, A.P., & Naumenko O.A. (2015). Innovatsiyni tekhnolohiyi ta tekhnichni systemy u molochnomu skotarstvi. Naukovo-navchalʹnyy posibnyk [Innovative technologies and technical systems in dairy cattle breeding. Scientific and educational manual]. Kharkiv: Miskdruk [in Ukrainian].
 12. Pasichnik, A.M., & Kryzhanovsky, D.M. (2012). Stan i perspektyvy rozvytku tekhnolohiy mizhnarodnykh perevezenʹ nebezpechnykh vantazhiv [Status and prospects of development of technologies of international transportation of dangerous goods]. Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny – Visnyk of Academy of Customs Service of Ukraine, 1 (47), 83–88 [in Ukrainian].
 13. Stegniy, B.T., Gerilovich, A.P., Buzun, A.I., & Bisiuk, I.Yu. (2014). Analiz ryzykiv transkordonnoho zanosu zbudnyka ACHS [Analysis of the transboundary shipping risks of the entry inducer of Pestis Africana suum]. Veterynarna medytsyna – Veterinary Medicine, 99, 5–10 [in Ukrainian].
 14. Tverdokhlib, O.M., Kivshar, V.I., & Malko, I.V. (2014). Zdiysnennya ekolohichnoho ta radiolohichnoho kontrolyu na derzhavnomu kordoni Ukrayiny yak efektyvnyy zakhid realizatsiyi derzhavnoyi polityky iz zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky [Implementation of ecological and radiological control at the state border of Ukraine as an effective measure of realisation of the state policy on ensuring environmental safety]. Ekolohichni nauky – Ecological sciences, 5, 121–125 [in Ukrainian].
 15. Fotina, T.I., Berezovskyi, A.V., Ulko, L.G., & Babaruk A.V. (2014). Suchasni stan i mozhlyvosti rishennya problemy dezinfektsiyi transportnykh zasobiv [Modern state and possibilities of solving the problem of vehicle disinfection]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy imeni S.Z. Gzhytsʹkoho – Scientific herald of the S.Z. Gzhytsky Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology, 16, 3 (60), 3, 410–417 [in Ukrainian].
 16. Popov, N.I., Lobanov, S.M., Iksanov S.V., Michko, S.A., Alieva, Z.E., & Bondarenko, V.O. (2016). Eksperimentalnyye ispytaniya dezinfitsiruyushchego sredstva «NIKA-VETPROFI» dlya veterinarnoy praktiki [Experimental tests of disinfectant NIKA-VETPROFI for veterinary practice]. Problemy veterinarnoy sanitarii, gigiyeny i ekologii – Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology, 1 (17), 34–38 [in Russian].
 17. Rodionova, K.O., & Paliy, A.P. (2016). The effectiveness of application of ultraviolet radiation for the sanitation of production facilities of meat processing enterprises. Veterinary medicine, biotechnology and biosafety, 2, 4, 20–24.
 18. Yakubchak, O.M. (Eds.). (2010). Veterynarna dezinfektsiya (instruktsiya ta metodychni rekomendatsiyi) [Veterinary disinfection (instruction and methodical recommendations)]. Kyiv: Bioprom [in Ukrainian].

Download full text in PDF