Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

Відповідальний автор ПОВИНЕН надіслати оригінали документів:

Відповідальний автор ПОВИНЕН надіслати наступні електронні версії документів:

 • Cтаття: НАЗВА ФАЙЛУ – за прізвищем першого автора статті (Шевченко.doc). Формат файлу – MS Word 97–2003 (.doc);
 • Відомості про автора(-ів).

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 До друку приймаються наукові (у тому числі оглядові) статті з проблем ветеринарної медицини та біотехнології. Матеріали повинні бути актуальними, мати теоретичне і практичне значення, не опублікованими раніше. Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

До розгляду статті приймаються цілорічно. Випуск бюлетеня передбачається до 01 травня та 01 жовтня.

Необхідні матеріали надсилають за адресою редакційної колегії.

E-mail редакції – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Вимоги до оформлення статей

ШАБЛОНИ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Статті повинні відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 щодо оформлення статей у фахових виданнях.

Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою, обсягом не менше 6 сторінок через 1,5 інтервали комп’ютерного набору. Розмір шрифту тексту 14, окрім окремих розділів. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210×297 мм, формат А4); всі поля – 20 мм, абзацний відступ по тексту – 12,5 мм.

Текст статті подається у форматі MS Word 97–2003 (.doc).

Назва файлу – за прізвищем першого автора статті (Шевченко.doc).

Структура статті та її форматування повинні бути такими:

 1. УДК (зліва, великими літерами, напівжирним, без абзацного відступу).
 2. ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ – через рядок після УДК, зліва, великими літерами, напівжирним, без абзацного відступу; через кому – науковий ступінь, вчене звання (звичайним шрифтом) – згідно вимог до скорочення наукових ступенів, а також e-mail; нижче, назва установи або закладу, де працює автор курсивом, без абзацного відступу, вирівнювання по обидві сторони. Так по кожному із співавторів. Вказуються електронні адреси всіх авторів.
 3. НАЗВА СТАТТІ (через рядок, великими літерами, напівжирним, по центру, без абзацного відступу).
 4. Анотація українською мовою обсягом 500-600 знаків (через рядок, курсивом, вирівнювання по обидві сторони, з абзацним відступом, розмір шрифту 12pt); в анотації стисло описано суть статті, що вирізняє її від уже відомих тверджень.
 5. Ключові слова (з нового рядка, курсивом, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони, 5-8 СЛІВ, розмір шрифту 12pt).
 6. Вступ (напівжирним шрифтом) – постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття (через рядок після ключових слів, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони).
 7. Мета роботи (напівжирним шрифтом).
 8. Матеріали і методи досліджень (напівжирним шрифтом) – характеристика методів проведених експериментів, тварин, умов утримання тощо.
 9. Результати досліджень та їх обговорення (напівжирним шрифтом) – викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів.
 10. Висновки та перспективи подальших досліджень (напівжирним шрифтом).
 11. Анотація англійською мовою, має бути розширена, написана якісною англійською мовою, мати усі структурні елементи статті: Introduction, The goal of the work, Materials and methods, Results of research and discussion, Conclusions and prospects for further research, обсягом 1800–2000 ЗНАКІВ, виділено курсивом. З нового рядка – Keywords.
 12. REFERENCES– цесписок літератури. Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Якщо джерело україномовне або російськомовне, необхідно зробити транслітерацію. Для цього необхідно зайти на сайт транслітераціїhttp://ukrlit.org/transliteratsiiaі скористатись автоматичним перекладом. References оформлюється згідно вимог міжнародного стандарту АРА. Мінімальна кількість джерел 15. Для оглядових статей – не менше 30. Джерела мають бути опублікованими в останні 5–10 років (70%). Допускається обмежене обґрунтоване використання літератури старше 10 років, наприклад, посилання на першоджерело для ілюстрації історичного аспекту дослідження, посилання на публікацію методики, яка досі актуальна, посилання на публікацію із описом наукової гіпотези, з якою порівнюються отримані результати. Уникайте посилань на ненаукові публікації (веб-сайти, прес-релізи, інтерв’ю, газети та популярні журнали), навчальну літературу та недоступні джерела, автореферати дисертацій та тези виступів на конференціях.
 13. СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ мають структуру описану в пп. 1–12. Структурні елементи статті англійською мовою: Keywords, Introduction, The goal of the work, Materials and methods, Results of research and discussion, Conclusions and prospects for further research. Далі розширена анотація українською мовою обсягом 1800–2000 слів. Після анотації REFERENCES.

Назви систематичних таксонів повинні бути виділені курсивом (наприклад: S. aureus).

Усі ілюстрації мають бути оригінальними, розташовуватись у тексті після першого згадування, по центру та послідовно пронумеровані: Рис. 1., Рис. 2. тощо. Назва рисунку виділяється напівжирним. Через рядок – продовження тексту статті.

Усі таблиці повинні розташовуватись у тексті після першого згадування та бути послідовно пронумерованими. Сама таблиця позначається словом Таблиця 1 (курсивом, вирівнювання праворуч). Назва таблиці з нового рядка (по центру, без абзацного відступу, напівжирним). Сама таблиця розташовується через рядок від її назви, вирівнювання таблиці відносно сторінки – по центру, границі таблиці – на ширину тексту статті. Повне обрамлення таблиці. Розмір шрифту таблиці – 12 pt, вирівнювання тексту в таблиці в лівій колонці – по лівому краю, в шапці таблиці та в середині таблиці – по центру.

Примітки під таблицею виділяються напівжирним, розмір шрифту 11 pt.

Обов’язкова біометрична оцінка результатів досліджень.

 

 

 

Приклад оформлення статті

УДК 619:616.34 – 002:636.7

АНТОНЕНКО П. П., д-р с.-г. наук, e-mail:
Дніпропетровський державний аграрний університет
ПОСТОЄНКО О. М., канд. біол. наук, e-mail:
Київський університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ГАСТРОЕНТЕРИТУ У СОБАК ФІТОПРЕПАРАТАМИ

Наведено результати науково-виробничого досліду стосовно ефективності застосування фітопрепаратів «Фітохолу» та «Гастроациду» для лікування та профілактики гастроентериту у собак. Встановлено, що фітопрепарати позитивно впливають на загальний стан, обмін речовин та збереженість тварин.
Ключові слова: собаки, «Фітохол», «Гастроцид», фітопрепарати, лікування, профілактика.

Вступ

Мета роботи

Матеріали і методи дослідження

Результати досліджень та їх обговорення

Висновки та перспективи подальших досліджень

REFERENCES

 

 

 

Приклад оформлення таблиці в статті

Таблиця 1

Динаміка гематологічних показників крові контрольної та дослідної груп у собак, М ± m, n = 5

Показник Норма На початок досліду На кінець досліду
Контрольна Дослідна Контрольна Дослідна
Лужна фосфатаза, Од/л 4,0-24,0 22,2±0,41 25,0±0,45 24,9±0,70 18,4±0,32***
Сечовина, ммоль/л 3,3-5,9 6,32±0,07 6,30±0,06 6,12±0,35 5,0±0,15**

Примітка: *p<0,05, **p<0,001, ***p<0,001 порівняно з контрольною групою.

 

 

Приклад транслітерації списку літератури

 

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е вид., переробл. і доп. – СПб.: Пітер, 2007. – 816 с.

Kotler, F., & Keller, K.L. (2007). Marketynh menedzhment [Marketing management] (12nd ed., rev.). Saint Petersburg: Piter [in Ukrainian].

 

Приклад оформлення рисунку в статті


Приклад рисунку

Рис. 1. Гістологічні зміни стінки сичуга кози, інвазованої остертагіями
(фарбування гематоксиліном Караці та еозином, х 70): 1 - набряк підслизової основи; 2 - еозинофільна інфільтрація слизової оболонки сичуга; 3 - м'язова оболонка сичуга; 4 - судини підслизової основи.

Приклад рисунку

Рис. 2. Види мікроорганізмів та їх асоціації, що виросли на МПА та МПБ.