Бюлетень "Ветеринарна біотехнологія"

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування статей у збірнику наукових праць
бюлетеню «Ветеринарна біотехнологія»

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань ветеринарної медицини. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження.

Рецензування відбувається анонімно. Представляючи рукопис на рецензію, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність, плагіат або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.I. Процес рецензування

 1. Головна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення.
 2. Автор надає до редакційної колегії рукопис, який відповідає вимогам політики бюлетеню та правилам підготовки статей до видання, у паперовому (має бути підписаний всіма авторами) та електронному примірниках з експертним висновком про можливість публікації та внутрішньою рецензією відповідальному секретарю. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх авторам. Стаття реєструється відповідальним секретарем у журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.
 3. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку надісланих до редакції рукописів щодо відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці бюлетеню, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам. Всі рукописи спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності – двом рецензентам.
 4. Процедура рецензування відбувається конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря бюлетеня. У якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії збірника наукових праць бюлетеню «Ветеринарна біотехнологія», так висококваліфіковані фахівці за певним науковим напрямком, які мають необхідний досвід роботи, але не входять до складу редколегії.
 5. Після отримання статті на розгляд рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент може відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 6. Призначений рецензент протягом 10 діб оцінює статтю на відповідність вимогам ДАК та вимогам бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія» і визначає доцільність її опублікування, за необхідності робить конкретні зауваження щодо покращення роботи. В окремих випадках строки рецензування можуть змінюватись, що спрямоване на досягнення максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати 1 календарного місяця.
 7. Проаналізувавши рукопис, рецензент заповнює стандартну форму, яка містить підсумкові рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації. Після чого відповідальний секретар повідомляє автору результати рецензування електронною поштою.
 8. У разі отримання позитивної рецензії без зауважень відповідальний секретар включає рукопис у випуск бюлетеня і повідомляє про це автора. При отриманні позитивної рецензії із зауваженнями, рукопис разом із рецензією повертається автору для усунення зауважень та виправлення технічних помилок. Виправлений електронний варіант рукопису повертається відповідальному секретарю, після чого він знову погоджується з рецензентом і, в разі відсутності зауважень, включається до бюлетеня. У разі отримання негативної рецензії без права доопрацювання рукопис знімається з друку. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.
 9. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування рукопис надсилається до опублікування за порядком черги та актуальності.
 10. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії бюлетеня. У такому випадку рукопис розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати рукопис для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти рукописи у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.
 11. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія», про що повідомляється авторам рукописів.
 12. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколами засідання вчених рад установ-співзасновників, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці титульного аркушу бюлетеня.
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється редакцією відповідно до технологічного процесу підготовки збірника.II. Права та обов’язки рецензента:

 1. Рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, в кінці якої, на основі аналізу готовності матеріалу, дається висновок про можливість опублікування статті.
 2. У випадку, коли рецензент рекомендує рукопис до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує його до опублікування, відповідні причини такого рішення мають бути вказані в рецензії.
 3. Рецензент повинен розглянути надісланий рукопис в термін, погоджений з відповідальним секретарем, і відправити до редакції рецензію або мотивовану відмову від рецензування (електронною поштою).
 4. Рецензенти оцінюють наукову значущість, практичну цінність та методологічний рівень рукопису. Також рецензенти визначають відповідність дотримання принципів етики у наукових публікаціях, та надають рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.
 5. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.
 6. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.
 7. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо рукопису не повідомляється нікому, крім авторів та рецензентів.III. Права та обов’язки автора:

 1. Автор повинен оформити рукопис згідно вимог бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія». Рукопис має бути надісланий до редакційної колегії в електронному та паперовому вигляді, останній має бути підписаний усіма авторами. Разом зі статтею надсилаються експертний висновок про можливість публікації та внутрішня рецензія.
 2. Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з рецензією.
 3. Статті, що направлені авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж за 1 тиждень після отримання. Якщо стаття повертається в більш пізній термін, відповідно змінюється і дата її надходження до друку.
 4. Відповідальний секретар повідомляє автора про терміни друку статті протягом не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.